NAJNOVIJE VESTI

“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD, stekla je status JPOA za izvođenje programa Obuka za rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta sa sticanje cele kvalifikacije, kao i za prilagođene programe za zanimanja:


1. Obuka za vozača transportnih elektro-kolica

2. Obuka za kranistu

3. Obuka za rukovaoca autodizalicom

4. Obuka za rukovaoca mosnom dizalicom

5. Obuka za rukovaoca portalnom kranskom dizalicom

6. Obuka za rukovaoca transporterom

7. Obuka za rukovaoca čekrkom/vitlom

8. Obuka za viljuškaristu

9. Obuka za rukovaoce utovarivačem


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD izdaje Sertifikat o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini za kvalifikaciju Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta ili Uverenje o delimičnom ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta za navedene programe zanimanja.

NAJNOVIJE VESTI

07.05.2023. godine, stupa na snagu novi ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 35/2023

NAJNOVIJE VESTI

Na snazi je novi Pravilnik o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanju uslova radne okoline 15/2023, od 04.03.2023. godine

NAJNOVIJE VESTI

ANNI-ZAŠTITA DOO je pribavila ovlašćenje od Sektora za vanredne situacije za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera ZAŠTITE OD POŽARA

NAJNOVIJE VESTI

ANNI-ZAŠTITA DOO implementirala je još dva standarda ISO 14001 i ISO 45001

NAJNOVIJE VESTI

Na snazi je novi izmenjen Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad 130/2021, od 29.12.2021. godine

NAJNOVIJE VESTI

Vodeća svetska kompanija za ocenjivanje usaglašenosti Bureau Veritas dodelila je sertifikate ISO 9001 i ISO 27001 našoj kompaniji.

Akti i Dokumentacija
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za sva pravna lica izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika na radnim mestima, Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Uputstva za bezbedan i zdrav rad, vršimo osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i ostalo). Dajemo usluge lica za bezbednosti i zdravlja na radu, sve na osnovu člana 15 i 40. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)

ZAŠTITA OD POŽARA

Za sve privredne subjekte svrstane u drugu i treću kategoriju ugroženosti od požara, izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara (Program osnovne obuke iz zaštite od požara, Pravila zaštite od požara, Grafičke prikaze plana evakuacije, vršimo obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i dr.). Dajemo usluge lica za zaštitu od požara, sve na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Vršimo preglede i proveru opreme za rad u cilju utvrđivanja primenjenosti mera za bezbednost i zdravlje na radu uključujući: viljuškare, sve vrste dizalica, prese, mašine za obradu drveta, mašine za obradu metala, građevinske liftove, podizne platforme, viseće skele, bagere, utovarivače, gradilišne elektro ormane i dr. Nakon izvršenog pregleda i provere izdaje se stručni nalaz sa rokom važenja od jedne do tri godine, sve na osnovu Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2006, 108/2006 – ispr., 114/2014 i 102/2015)

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Da bismo pravilno identifikovali zdravstvene rizike i opasnosti iz radnog okruženja koji mogu prouzrokovati profesionalno oboljenje ili povredu i uveli mere za prevenciju i kontrolu tih rizika, naša kompanija ima licencu za ispitivanje svih uslova radne okoline. Ispitivanja podrazumevaju merenje mikroklime – temperatura, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha, osvetljenosti, hemijskih i fizičkih štetnosti, sve na osnovu Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2006, 108/2006 – ispr., 114/2014 i 102/2015)

KOORDINACIJA NA GRADILIŠTIMA

Dajemo usluge koordinatora u fazi izvođenja radova i vršimo izradu Plana Preventivnih Mera na gradilištima, sve na osnovu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018)

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Vršimo ispitivanje električnih i gromobranskih instalacila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Sl. list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 – ispr. i “Sl. list SRJ”, br. 28/95), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ”, br. 11/96) i grupi standarda SRPS EN 60364 i SRPS EN 62305.

INSPEKCIJA LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Vršimo pregled lične zaštitne opreme kategorije I, II i III (pojasevi za rad na visini, šlemovi, rukavice, užarija, prihvatna užad, spojnice, penjalice, spuštalice i drugu). LZO može izgubiti efikasnost ili se oštetiti usled izloženosti hemikalijama, UV svetlu, nepravilnoj upotrebi ili opštem habanju. Zato su redovne inspekcije neophodne kako bi se osiguralo da LZO odgovara svojoj nameni, sve na osnovu uputstva proizvođača.

ISO 45001

Konsultantske aktivnosti i pripremanje dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

USAGLAŠENOST RADNIH PROSTORA

Savetovanje poslodavaca kako da svoje poslovanje, radna mesta i okolinu usklade sa zahtevima propisa i preporukama za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19, sve na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zasprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2020)

PREVOĐENJE DOKUMENTACIJE

Vršimo prevođenje tehničke dokumentacije (uputstava za upotrebu i održavanje mašina, uputstava za bezbedan i zdrav rad, bezbednosnih lista i dr.) a u skladu sa čl. 24. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

PROPISI


Pravilnike, propise, uredbe i zakone, možete preuzeti u PDF formatu na našoj stranici sa dokumentacijom


Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića br. 27/9

11040 Beograd – Senjak

Email:

office@annizastita.rs

Telefoni:

ILI POPUNITE FORMU:

KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM

Obratite se jednom od naših kolega ukoliko imate pitanja

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za sva pitanja vezana za bezbednost i zdravlje na radu kontaktirajte našeg kolegu:

ĐORĐE RISTIĆ mast.inž.znr.

mail: djordje.ristic@annizastita.rs

tel: +381646471277

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Za sva pitanja vezana za pregled i proveru opreme za rad kontaktirajte našeg kolegu:

dr. NOVAK VUKČEVIĆ dipl.maš.inž.

mail: novak.vukcevic@annizastita.rs

tel: +381658329468

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Za sva pitanja vezana za ispitivanje uslova radne okoline kontaktirajte našu koleginicu:

MARINA DIMITRIJEVIĆ dipl.inž.tehnol.

mail: marina@annizastita.rs

tel: +381646471274

FINANSIJE

Za sva pitanja vezana za finansije kontaktirajte našu koleginicu:

ANKA SIMIĆ dipl.fil.

mail: anka.simic@annizastita.rs

tel: +381666471289

SVA OSTALA PITANJA

Za sva ostala pitanja slobodno kontaktirajte našeg direktora:

NIKOLA SIMIĆ elektr.inž.

mail: nikola.simic@annizastita.rs

tel: +381646471272


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD je licencirano pravno lice za bezbednost i zdravlje na radu, pregled i proveru opreme za rad, električnih i gromobranskih instalacija i ispitivanje uslova radne okoline (mikroklime i osvetljenosti, hemijskih štetnosti, buke, vibracija i štetnih zračenja), osnovano 2007. godine u Beogradu.“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD utvrđuje politiku sistema menadžmenta kvalitetom za ostvarenje vizije na tržištu:

Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.


Privredno društvo ANNI ZAŠTITA se opredelјuje da dosledno poštuje i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013, kroz:

 • Ispunjenje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih korisnika i ostalih zainteresovanih strana, sa želјom da se njihova očekivanja nadmaše
 • Posvećenost zadovolјenju zakonskih i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa, zahteva i potreba klijenata
 • Posvećenost stalnom pobolјšanju i razvoju organizacije u svim aspektima
 • Upravlјanje procesima i njihovim međusobnim vezama kao sistemom za efektivno i efikasno ostvarivanje cilјeva kvaliteta organizacije;
 • Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Posvećenost zaštiti životne sredine, uključujući prevenciju zagađenja i održivo korišćenje resursa
 • Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijative zaposlenih, kao i podršku razvoju struke i sticanju novih znanja, uz razvoj timskog rada
 • Uspostavlјanje dugoročnih kooperativnih odnosa, na obostranu korist, sa svim zainteresovanim stranama, sa partnerima i ugovaračima u poslu, sa kojima izgrađujemo partnerske odnose i međusobno poverenje
 • Čuvanje poslovne tajne korisnika i čuvanje privatnosti korisnika
 • Zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, poverljivost informacija
 • Integritet informacija koja obezbeđuje njihovu ispravnost i kompletnos
 • Rukovodstvo će zajedno sa zaposlenima stalno preispitivati politiku kvaliteta u cilјu unapređenja, a na zadovolјstvo svih zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, kroz redovno praćenje svih performansi procesa, kontinuirano povećanje efikasnosti i efektivnosti rada i preispitivanje sistema menadžmenta.