NAJNOVIJE VESTI

OBUKA ZA RUKOVAOCA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM !


"ANNI-ZAŠTITA" DOO BEOGRAD stekla je status JPOA za izvođenje programa OBUKA ZA RUKOVAOCA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM za sticanje cele kvalifikacije, kao i za prilagođenje programe za zanimanja:


1. Obuka za rukovaoca bagerom

2. Obuka za rukovaoca buldožerom

3. Obuka za rukovaoca valjkom za sabijanje tla

4. Obuka za rukovaoca mehanizacijom za asfaltiranje

5. Obuka za rukovaoca rovokopačem

6. Obuka za rukovaoca skreperom i ravnalicom

7. Obuka za rukovaoca auto-dizalicom

8. Obuka za rukovaoca građevinskom dizalicom

9. Obuka za rukovaoca stabilnom kranskom dizalicom


"ANNI-ZAŠTITA" DOO BEOGRAD izdaje SERTIFIKAT ili UVERENJE u skladu sa standardom kvalifikacije Rukovalac građevinskom mehanizacijom za navedene programe zanimanja.

NAJNOVIJE VESTI

Našem direktoru, Nikoli Simiću, dodeljeno je Nacionalno priznanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu "28. april" za doprinos podizanju svesti kod zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu.

NAJNOVIJE VESTI

OBUKA ZA RUKOVAOCA SREDSTVIMA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA !

"ANNI-ZAŠTITA" DOO BEOGRAD, stekla je status JPOA za izvođenje programa OBUKA ZA RUKOVAOCA SREDSTVIMA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA sa sticanje cele kvalifikacije, kao i za prilagođene programe za zanimanja:


1. Obuka za vozača transportnih elektro-kolica

2. Obuka za kranistu

3. Obuka za rukovaoca autodizalicom

4. Obuka za rukovaoca mosnom dizalicom

5. Obuka za rukovaoca portalnom kranskom dizalicom

6. Obuka za rukovaoca transporterom

7. Obuka za rukovaoca čekrkom/vitlom

8. Obuka za viljuškaristu

9. Obuka za rukovaoce utovarivačem


"ANNI-ZAŠTITA" DOO BEOGRAD izdaje SERTIFIKAT o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini za kvalifikaciju Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta ili UVERENJE o delimičnom ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta za navedene programe zanimanja.


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD je licencirano pravno lice, osnovano 2007. godine u Beogradu, za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlje na radu, pregleda i proveru opreme za rad, električnih i gromobranskih instalacija i ispitivanja uslova radne okoline (mikroklime i osvetljenosti, hemijskih štetnosti, buke, vibracija i štetnih zračenja), stručnog osposobljavanja lica za korišćenje sredstava unutrašnjeg transporta i građevinske mehanizacije i obavaljanje poslove zaštite od požara.

ANNI-ZAŠTITA DOO BEOGRAD je implementirala sistem menadžmenta u skladu sa sledećim standardima:


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za sva pravna lica pružamo usluge lica za bezbednosti i zdravlja na radu, sve na osnovu člana 15 i 40. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023) izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika na radnim mestima, Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Uputstva za bezbedan i zdrav rad, vršimo osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i ostalo).

ZAŠTITA OD POŽARA

Za sve privredne subjekte svrstane u drugu i treću kategoriju ugroženosti od požara, pružamo usluge obaveznog lica za zaštitu od požara, sve na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara (Program osnovne obuke iz zaštite od požara, Pravila zaštite od požara, Grafičke prikaze plana evakuacije, vršimo obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i dr.).

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Vršimo preglede i proveru opreme za rad u cilju utvrđivanja primenjenosti mera za bezbednost i zdravlje na radu uključujući: viljuškare, sve vrste dizalica, prese, mašine za obradu drveta, mašine za obradu metala, građevinske liftove, podizne platforme, viseće skele, bagere, utovarivače, gradilišne elektro ormane i dr. Nakon izvršenog pregleda i provere izdaje se stručni nalaz sa rokom važenja od jedne do tri godine, sve na osnovu Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Da bismo pravilno identifikovali zdravstvene rizike i opasnosti iz radnog okruženja koji mogu prouzrokovati profesionalno oboljenje ili povredu i uveli mere za prevenciju i kontrolu tih rizika, naša kompanija ima licencu za ispitivanje svih uslova radne okoline. Ispitivanja podrazumevaju merenje mikroklime - temperatura, brzina strujanja vazduha i relativna vlažnost vazduha, osvetljenosti, hemijskih i fizičkih štetnosti, sve na osnovu Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015)

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLAZNIKA ZA KORIŠĆENJE OPREME ZA RAD

Vršimo stručno osposobljavanje zainteresovanih lica kao akreditovana JPOA ustanova, za rukovanje sredstvima unutrašnjeg transporta (viljuškari, utovarivači, kranovi, dizalice i sl) kao i za rukovaoce građevinskim mašinama (bageri, buldožeri, valjkom, mehanizacija za asfaltiranje i sl.)

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Vršimo ispitivanje električnih i gromobranskih instalacila u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023), Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 - ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96) i grupi standarda SRPS EN 60364 i SRPS EN 62305.

KOORDINACIJA NA GRADILIŠTIMA

Dajemo usluge koordinatora u fazi izvođenja radova i vršimo izradu Plana Preventivnih Mera na gradilištima, sve na osnovu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018)

INSPEKCIJA LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Vršimo pregled lične zaštitne opreme kategorije I, II i III (pojasevi za rad na visini, šlemovi, rukavice, užarija, prihvatna užad, spojnice, penjalice, spuštalice i drugu). LZO može izgubiti efikasnost ili se oštetiti usled izloženosti hemikalijama, UV svetlu, nepravilnoj upotrebi ili opštem habanju. Zato su redovne inspekcije neophodne kako bi se osiguralo da LZO odgovara svojoj nameni, sve na osnovu uputstva proizvođača.

ISO 45001

Konsultantske aktivnosti i pripremanje dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

PREVOĐENJE DOKUMENTACIJE

Vršimo prevođenje tehničke dokumentacije (uputstava za upotrebu i održavanje mašina, uputstava za bezbedan i zdrav rad, bezbednosnih lista i dr.) a u skladu sa čl. 24. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.


Adrese:

Sedište:

Milovana Nićiforovića 80

11250 Beograd - Železnik

Kancelarije:

Bulevar Vojvode Mišića br. 27/9

11040 Beograd - Senjak

Stevana Brakusa 6

11030 Beograd - Banobo Brdo

Pantelejska 44

18000 Niš

ILI POPUNITE FORMU:  POZICIJE RADNIH JEDINICA:

  KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM

  SLUŽBA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA


  Rukovodilac službe:


  Pero Rogić

  0666471293

  pero.rogic@annizastita.rs

  SLUŽBA ZA PREGLED I PROVERU OPREME ZA RAD I ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE


  Rukovodilac službe:


  Marina Dimitrijević

  0646471274

  marina@annizastita.rs

  CENTAR ZA JPOA OBUKE ZA RUKOVAOCE SREDSTVIMA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA


  Rukovodilac centra:


  Novak Vukčević

  0658329468

  novak.vukcevic@annizastita.rs


  "ANNI-ZAŠTITA" DOO BEOGRAD utvrđuje politiku sistema menadžmenta kvalitetom za ostvarenje vizije na tržištu:

  Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.


  Privredno društvo ANNI ZAŠTITA se opredelјuje da dosledno poštuje i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013, kroz:

  • Ispunjenje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih korisnika i ostalih zainteresovanih strana, sa želјom da se njihova očekivanja nadmaše
  • Posvećenost zadovolјenju zakonskih i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa, zahteva i potreba klijenata
  • Posvećenost stalnom pobolјšanju i razvoju organizacije u svim aspektima
  • Upravlјanje procesima i njihovim međusobnim vezama kao sistemom za efektivno i efikasno ostvarivanje cilјeva kvaliteta organizacije;
  • Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada;
  • Posvećenost zaštiti životne sredine, uključujući prevenciju zagađenja i održivo korišćenje resursa
  • Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijative zaposlenih, kao i podršku razvoju struke i sticanju novih znanja, uz razvoj timskog rada
  • Uspostavlјanje dugoročnih kooperativnih odnosa, na obostranu korist, sa svim zainteresovanim stranama, sa partnerima i ugovaračima u poslu, sa kojima izgrađujemo partnerske odnose i međusobno poverenje
  • Čuvanje poslovne tajne korisnika i čuvanje privatnosti korisnika
  • Zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, poverljivost informacija
  • Integritet informacija koja obezbeđuje njihovu ispravnost i kompletnos
  • Rukovodstvo će zajedno sa zaposlenima stalno preispitivati politiku kvaliteta u cilјu unapređenja, a na zadovolјstvo svih zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, kroz redovno praćenje svih performansi procesa, kontinuirano povećanje efikasnosti i efektivnosti rada i preispitivanje sistema menadžmenta.